Free Download uyanaka ujesu mp3


Mthunzi Namba - Uyangidabukela uJesu
Mthunzi Namba performing "Uyangidabukela uJesu"


Reality 7 - Uyanaka
Reality 7 Live in Concert - DVD Recording in Pretoria, UNISA Main Campus - ZK Matthews Great Hall.


Kamb' UJesu Uyanaka Na?--Does Jesus Cares-
UKrestu Esihlabelelweni #214.


Banele - Uyanaka
Recorded at St Teresa chapel by Gospel Gold.


UJesu Umsindisi Wam’ Osimanga
uKrestu Esihlabelelweni #269 U Jes' uMsindisi wam' osimanga; Usimangaliso kimi Ufihl' umoya wami kulo iwa, Ngibone okuhl' ok'ningi IMPINDA: Ufihl' ...


Ngobani Labo
UKrestu Esihlabelelweni #238 Ngoban' abadlul' amagagasi, Phesheya kwama ngcwaba bathi, thu! NgoJesu bedumisa, Behlanziwe liWundlu. CHORUS ...


Isikhathi Esimnandi Sokukhuleka - Sweet Hour of Prayer
UKrestu Esihlabelelweni # 89.


Sukumelani UJesu
UKresu Esihlabelelweni - 237.


Ngiyafuna Lowo Mlilo
UKrestu esihlabelelweni #195 SDAH:264 AH:149 Ngi yafuna lowo mlilo Wabangcwele basendulo; Wabaqondis' ezulwini; Benesibind' engozini. U phi Nkosi ...


Yena uJesu Waze EBhetlehema
UKrestu Esihlabelelweni #276.


Ma ngifuze uJesu--More Like Jesus
UKrestu Esihlabelelweni #131 Thank you to Sikhululiwe P. Dube for her beautiful voice.


Ngi Kunekela Konke
UKrestu Esihlabelelweni #25 SDAH #309 AH#190 Ngi nikela konk? uJesu, Ngi nikela ngesihle Ngi zothemba njalo kuYe, Ngi phile naYe lapha CHORUS Ngi ...


Nkosi Ekuseni
UKrestu Esihlabelelweni #82.


Ngobani Labo?---Who Are These?
UKrestu Esihlabelelweni #238 Ngoban? abadlul? amagagasi, Phesheya kwama ngcwaba bathi, thu! NgoJesu bedumisa, Behlanziwe liWundlu. CHORUS ...


Alikho Elinye Ibizo
Ukrestu Esihlabelelweni #245.


Kuphela Ligazi
UKrestu Esihlabelelweni #63.


Ngi Bhek' Esiphambanweni
UKrestu Esihlabelelweni #99.


Inyanga Enkulu---The Great Physician
UKrestu Esihlabelelweni #115 SDAHymnal #254 Advent Hymnal #118 Inyanga enkul? iyeza Onesisa uJesu.U khulum? indleb? ivuswe, Imlalele uJesu.


O Ngithwale
UKrestu Esihlabelelweni #286 O, ngondele lolosuku! Nxa abahlengwayo BeseZion ngezimhlophe, Besekhaya labo CHORUS O, ngithwale, ngithwale Ngi ...


Cingani Abalahlekileyo
By Families Songs from SA UKrestu Esihlabelelweni #78 SDAH:373 Cingani abalahlekileyo, Ba nxuseni ngowaYo umsa; Ba phen' amazwi aphilisayo, Athi; ...


REMIX--Number 7 & #197
UKrestu Esihlabelelweni #7 and #197.


UJesu uyangihola-Gods Grace Ministries
A wonderful rendition by GGM SDA group @ Medunsa.


Ezinyaweni zika Jesu
Music by Families Songs SA UKrestu Esihlabelelweni #164 Ez'nyaweni zika Jesu Ngi zw' amazwi amahle Indaw' enhle eligugu Ngiy' thand' insuku zonke ...


Nkosi Jesu Ngiqhube
Song by Sikhululiwe P. Dube UKrestu Esihlabelelweni #202 SDAH:551 AH:297 Nkosi Jesu ngiqhube Phakathi kwamalingo, Aduma yonk' indawo Wena Dwala ...


Liyathokozisa Ithemba-_-O For A Faith
UKrestu Esihlabelelweni #174 Li yathokozis' ithemba; Nxa si sebenza la. Li si ph' amandla endlela Ohambwen' losizi. Li si ph' amandla endlela Ohambwen' ...


Qha Namunye--No Not One
UKrestu Esihlabelweni #111 A sinasihlobo njengoJeso Nasinye asikho! Kakh? ongasusa izifozonke Namunye kakho qha! CHORUS: U yazaz? izinhluph?


Khona Ekhaya Labangcwele
UKrestu Esihlabelelweni #300 Khon'ekhaya labangcwele, Bophumul' abeNkosi Bophumul' abosizi, Bophumul' abosizi Waya khona uMsindisi Ukufez' ufiso ...


Lowo Ozwayo
By Edith Mpofu UKrestu Esihlabelelweni #57 Lowo ozwayo maka memeze; Ivangeli ma li zungeze izwe. Lapho ku khon' abantu ku menyezwe, Othandayo mak' ...


Iza Elihlanzayo
UKrestu Esihlabelelweni #119 SDAH:332 AH:375 Ngi bona iza libomvu Umthomb' oshonayo Won' u ngamandla kaJesu Yena owophayo CHORUS uMfula ngi ...


Asakhile
UKrestu Esihlabelelweni #189 Asakhil' impela lapha, Si ngabahamb' emhlabeni; Umoya weth' u thokoza Si cabang' umuz' ozayo Si cabang' umuz' ozayo.


Social Link's
Ads
Last Downloaded songs
Top Downloaded songs
How download ?
For download free uyanaka ujesu.mp3
1.Press download button
2.Awaiting downloading finish,
3.And download for free uyanaka ujesu.mp3